Onderzoek herstructurering Hengelo

De Ruimtelijke Verkenning Olympia omvat herstructurering van de wijken Berflo Es en Veldwijk in Hengelo. De gemeente Hengelo wil inventariseren wat er speelt in het gebied, welke plannen zijn gemaakt en hoe die kunnen worden ingezet. Verder wil men de belangen in het gebied bundelen en ontwikkelingen analyseren.

In onze analyse van het gebied komt een aantal punten naar voren. Het ontbreekt in het gebied aan structuur en samenhang. Daarnaast moet het woonklimaat verbeterd worden. Groei van stedelijke functies in het landelijke gebied is wenselijk en tegelijkertijd moet de relatie tussen de woonwijken en het Twentse landschap versterkt worden. Het gemeentelijk beleid gaat uit van het gebruiken en verdichten van bestaand gebied. Het brouwerijterrein wordt bestempeld tot verdichtingslocatie terwijl in het oostelijk deel meer gestreefd wordt naar extensievere bebouwing.

Uitgangspunt is dat het totaal aantal woningen gelijk blijft. De huidige infrastructuur is echter niet geschikt voor toekomstige ontwikkelingen. Ook de recreatieve en sportgerelateerde mogelijkheden moeten versterkt worden. | De structuur in het gebied willen we versterken door aanleg van een aansprekend centrum in de wijk en het behoud van beeldbepalende elementen zoals de watertoren. Het centrum zal zich concentreren rond het Olympiaplein. Aan het plein komen zowel winkels en woningen als sportgerelateerde functies te liggen. Verder zijn er mogelijkheden voor bijzondere voorzieningen zoals een health & care centrum en/of een grote sportwinkel. Rond het plein en aan de kant van het stadscentrum wordt de bebouwing geïntensiveerd. Aan de andere - landelijke - kant zal de bebouwing extensiever zijn. Een aantal kenmerkende landschapselementen zoals de bekenstructuur wordt versterkt en doorgevoerd tot in het stedelijk gebied. De sport- en recreatieve voorzieningen in de wijk worden verder ontwikkeld en de positie van het sportpark in de wijk wordt verduidelijkt en uit zijn isolement gehaald. Bestaande recreatieve routes zoals fietspaden worden uitgebreid. De infrastructuur wordt aangepast door de aanleg van een spoortunnel en een nieuwe ontsluitinglus voor de hele wijk.