De bestaande snelweg A2 doorsnijdt Maastricht midden in het centrum. Gebieden zijn van elkaar geschieden, de bereikbaarheid is laag, en de verkeersoverlast is een groot probleem. De nieuwe A2 moet deze problemen oplossen. Het voorstel "Verrassende Verbindingen" van de combinatie “Unie van Maastricht” waar architectenbureau ZJA deel van uitmaakt, biedt vergaande oplossingen die voor Maastricht op veel vlakken verbeteringen brengen.

De hoofdverbindingen maken de verschillende verkeerssystemen tot één robuust geheel dat doorstroming en bereikbaarheid garandeert. Gebieden zijn ecologisch en landschappelijk weer verenigd, netwerken van groene openbare ruimten brengen de wijken samen, het woningaanbod van de Unie verbindt de onderkant van de woningmarkt met de bovenkant, de stad wordt geheeld, wat goed is versterkt. Dat bereikt de Unie met:

ο Een volledige verknoping van de A2 met de A79 die de A2 tot hoofdroute maakt, die ruimte schept voor een verbindingsweg naar Beatrixhaven en die zowel Amby als Rothem direct aansluit op het knooppunt waardoor sluipverkeer sterk vermindert;
ο Een tunnel op maat met 2x3 rijstroken die met een bouwtijd van 4,5 jaar, die de doorstroming garandeert;
ο Een stadsentree bij Geusselt die samen met de nieuwe parkrand bebouwing van Nazareth en de gebouwen in park Geusselt een bijzonder ensemble vormt rond een modern verkeersplein boven de tunnel;
ο Een levendige en stedelijke Singel tussen Geusselt en Europaplein met uitstekende oversteekbaarheid op de vele oost-west verbindingen tussen de wijken;
ο Stedelijke woonmilieus langs de Singel met compacte grondgebonden stadswoningen voor de middenklasse met mogelijkheden voor 'bedrijf aan huis';
ο Het in ere herstellen van de oude structuren van de Landgoederenzone die dit gebied tot het visitekaartje van de stad Maastricht maken en dit verbinden met de Singel, de wijken, park Geusselt en verder;
ο Een zuidelijke stadsentree bij het Europaplein die met een glooiende landschap en een markant gebouw het contrast tussen stad en landschap accentueert en faciliteiten biedt voor hoogwaardig ondernemerschap.

Maatschappelijke verbindingen spelen in op belangrijke maatschappelijke waarden en dragen bij aan het scheppen van draagvlak voor het plan: zuinig omgaan met energie en grondstoffen; emissies beperken; sociale cohesie versterken; zingeving voor mensen die door wat voor oorzaak dan ook buiten de samenleving staan; ondernemerschap stimuleren, gezondheid bevorderen. Niet altijd zichtbaar voor het oog, maar van vitaal belang voor een leefbaar Maastricht, kansen scheppend voor de toekomst. Dat bereikt de Unie met:

Duurzaamheid Oog voor duurzaamheid door ontwerpvoorstellen, kwantitatief, met geaccrediteerde modellen;
Werkgelegenheid Een Social Return programma, samen met ROC Leeuwenborgh ontwikkeld, dat in een praktijkgericht Leer-Werk Bedrijf nieuwe kansen biedt aan Maastrichtenaren met afstand tot de arbeidsmarkt;
Zorg voor het klimaat De Energy backbone, die restwarmte uit Beatrixhaven hergebruikt voor verwarming van woningen en bedrijfspanden en zo jaarlijks de CO2 uitstoot met vier- tot vijfduizend ton/jaar terugbrengt;
Ondernemerschap Het aanleggen van de infrastructuur voor Fibre to the Home, dat 'supersnel internet' mogelijk maakt voor bewoners en bedrijven van Maastricht-noordoost;
Gezondheid Het stimuleren van fietsgebruik door, in samenwerking met de Nederlandse Fietsersbond, aandacht te besteden aan fietsvriendelijke diensten en detaillering

De tijdelijke verbindingen zijn erop gericht om de overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken. Zij geven invulling aan het feit dat gedurende vele jaren ook de Unie een burger van Maastricht is. Dit betekent voor de Unie met gepast respect en in goed vertrouwen met de medeburgers omgaan. Dat bereikt de Unie met:

ο Informatiebijeenkomsten voor en tijdens de bouw
ο Een dynamisch verkeersmanagement systeem dat via informatie, sturing en geleiding de beschikbare wegen tijdens de bouw optimaal benut;
ο Mobiliteitsmanagement
ο Een bouwwijze voor de tunnel die het grootste uitvoeringsrisico, een lekkende mergellaag, volledig uitsluit;
ο Een grondwaterbemaling, al voor de aanvang van de bouw aangebracht, die eventuele problemen met opstuwend grondwater voorkomt;
ο Een schadeafhandeling bij één loket met een eenvoudige en vooraf duidelijk afgesproken procedure in het geval er onverhoopt toch schade zou ontstaan.

In samenwerking met: VolkerWessels, Heijmans, Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt, KCAP architects&planners, DHV, Witteveeln + Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten