De parkeergarage Brinklaan maakt integraal onderdeel uit van de plannen van het project Brinkpark. Het project Brinkpark is opgedeeld in vijf onderdelen: de bouw van een ondergrondse parkeergarage, de aanleg van het Catharina Amalia park,  het bovengronds halen van de beek De Grift, de herinrichting van de Brinklaan en de aanpassing van fietsroutes.

Voor de transformatie werd het park vooral gedomineerd door infrastructuur en geparkeerde auto’s. Met de bouw van de parkeergarage is het mogelijk geworden om een groene entree van de binnenstad te realiseren. Het nieuwe Catharina Amalia park, ontworpen door OKRA, is een karaktervol stadspark geworden waarin De Grift een grote rol speelt. De centrale opgave was het maken van een park met allure dat voorzieningen biedt aan veel verschillende soorten gebruikers. Een groene verovering van de ruimte schept het kader voor het park en creëert een verblijfsruimte, waar verkeer ondergeschikt is. De opdeling van verschillende infrastructuur in rijbanen, vrijliggende fietspaden en diverse voetpaden is omgevormd tot een eenvoudiger en compacter systeem. Vanaf het park is de auto nu te gast en hebben andere gebruikers het primaat.

Het park is de uitdrukking van een groen, kunstmatig landschap dat opduikt in de stad. De grift, cultuurhistorisch een waardevolle beek, is weer bovengronds gehaald en als aanleiding gebruikt om het park vorm te geven. Het kenmerkende van een beekprofiel komt gestileerd tot uitdrukking in de lichte golving van het landschap in de lengterichting van het park. In deze groene glooiing zijn stenige, artificiële plekken ingekerfd. Ze liggen lager, als voetstappen die een indruk in het zand hebben achtergelaten. Stedelijk gebruik wordt op deze plekken geconcentreerd. Om de indruk van de ruimte als totaal zo groen mogelijk te maken, zijn ook de paden verdiept in het groene grondvlak. Visueel loopt het groen daardoor zo veel mogelijk door.

Onder het Catharina Amalia park is een tweelaagse parkeergarage met een totale oppervlakte van circa 8.000 m2 gerealiseerd. Het totale aanbod van 240 parkeerplaatsen blijft zo op peil. De ondergrondse garage is een openbare parkeergarage, waarvan een deel van de parkeerplaatsen voor het Kadaster zijn. De parkeergarage bestaat uit twee verdiepingen en heeft 120 parkeerplaatsen per verdieping.

Om voor een maximale groene beleving te zorgen is het dak van de parkeergarage meegenomen in het parklandschap. Het grasvlak loopt over de parkeergarage door en op het dak van de garage zijn bomen geplant. De bijzondere en waardevolle bomen op de locatie zijn zo veel mogelijk gespaard. Ook de toegangen voor auto’s en voetgangers en de noodzakelijke ventilatie van de parkeergarage vormen een integraal onderdeel van het Catharina Amalia park. De verticale samenhang tussen park en parkeergarage komt tot uiting in de centraal gelegen voetgangersentree. Dit vormt een spannende combinatie van de groene wereld met de binnenstedelijke mobiliteit. Verder zijn enkel de in- en uitritten tot de ondergrondse parkeergarage zichtbaar. Deze volledige integratie van park en parkeergarage is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen de ontwerpers van het park, OKRA, en de ontwerpers van de parkeergarage, architectenbureau ZJA.

De parkeergarage is eenvoudig en rechthoekig van vorm. Donkere hoeken zijn vermeden door deze af te ronden. Het trappenhuis is transparant en centraal gelegen. Er is veel aandacht besteed aan de integratie van installatie en constructie. Zo hangen er geen luchtkanalen in de ruimte en zijn de kabels voor verlichting en dergelijke niet zichtbaar. Constructief zijn er geen balken zichtbaar. Het plafond is volledig vlak. Deze maatregelen leveren een overzichtelijke parkeergarage op. Alle aandacht van de bezoeker gaan daardoor naar die elementen in de parkeergarage waar het daadwerkelijk om moet gaan. Sociale veiligheid is mede daardoor over alle lagen van de parkeergarage gewaarborgd.

Voor de parkeergarage is een eenduidig kleurenschema ontwikkeld. De kleurstelling draagt bij aan overzicht en ruimtelijkheid. Het kleurgebruik is beperkt tot de basiskleuren rood, wit en licht grijs. Het plafond en de kolommen zijn wit. Wit is een bepalende factor voor de parkeergarage. Witte vlakken zorgen voor rust. De parkeervakken en damwanden zijn rood. De rijbanen zijn licht grijs. Het kleurgebruik, ook in de bewegwijzering en grafiek, is eenvoudig en eenduidig en bepalen de identiteit van de parkeergarage.

Door het verlichtingsplan is de ruimtelijkheid van de parkeergarage vergroot. Met doorgaande lichtlijnen zijn de rijbanen verlicht. Met losse armaturen boven de parkeervakken en met lichtlijnen, in een koof langs de damwanden, zijn de parkeervakken verlicht. Met name de koofverlichting langs de damwanden vergroot de ruimtelijkheid. Doordat de damwanden steeds inspringen ontstaat er een theatraal effect in combinatie met de koofverlichting. Het is bijna vanzelfsprekend dat voor alle verlichting LED armaturen zijn gebruikt als duurzame oplossing. In de parkeergarage zijn tevens oplaadpunten opgenomen voor elektrische auto’s. Daarnaast zijn er voorzieningen opgenomen om het aantal oplaadpunten in de toekomst te kunnen uitbreiden.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Project: 0382