toekomstscenario's voor de Randstad

Hoe moet de Randstad in 2040 eruitzien? Architectenbureau ZJA werkte in het Atelier van One Architecture onder leiding van Matthijs Bouw mee aan het creëren van toekomstvisies voor het ministerie van VROM. Ontstaan zijn drie verschillende scenario’s die wonen en werken combineren.

De Spin ziet Amsterdam als centrum van de regio, zoals het ook internationaal wordt waargenomen. Grootstedelijk wonen wordt gestimuleerd, open gebieden tussen de sterk verdichte steden veranderen in collectief recreatiegebied. De OV-knooppunten zijn snel bereikbare, hoogwaardige bestemmingen met grootschalige parkeervoorzieningen eromheen.

De Ladder maakt van Utrecht een buitenplaats, terwijl de westelijke as rond Amsterdam, Leiden en Rotterdam versterkt wordt. OV-verbindingen met name langs de kust worden opgeschaald. Daardoor ontstaat een 'ladderstructuur' die verdicht wordt rond de haltes. Meervoudig ruimtegebruik zoals ondergronds parkeren wordt gestimuleerd.

De Archipel gaat helemaal weg van grote interventies. De overheid moet geen grote lijnen meer uitzetten. In plaats daarvan moet zij middels wetgeving sturen en middels subsidies lokale initiatieven stimuleren. Grote overkoepelende structuren zoals de waterhuishouding blijven wel bij de overheid.