Scheiding van lokaal en doorgaand verkeer

Geen tunnel langs het Naardermeer maar een extra etage voor doorgaand verkeer bovenop de huidige A9. Dat is één van de onderdelen in het plan Skyway, opgesteld voor de ontwikkelcompetitie Schiphol-Amsterdam-Almere. Het plan biedt een integrale oplossing voor zowel verkeer als landschap, zonder extra ruimtebeslag.

In het Skyway-plan wordt voorgesteld om rond Amsterdam een scheiding aan te brengen in lokaal en doorgaand verkeer. Dat kan door bestaande infrastructuur in te richten als een stadsring voor bestemmingsverkeer.

Door boven op de bestaande A9 langs Amstelveen en Amsterdam Zuidoost een etage aan te leggen voor doorgaand verkeer vindt geen extra ruimtebeslag plaats. Aanleg van een tunnel langs het Naardermeer is hiermee overbodig geworden. Bovendien investeert het plan in het onderliggende landschap en is realisatie aanzienlijk sneller en goedkoper dan de huidige plannen.

Indien deze oplossing wordt gecombineerd met een IJmeer-verbinding voor zowel lightrail als wegverkeer naar Almere, wordt de bereikbaarheid op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere geoptimaliseerd en zal de huidige mate van congestie rond Amsterdam tot het verleden behoren. Exploitatie van de lightrailverbinding en beprijzing van mobiliteit over het doorgaande — verhoogde — deel van de A9 genereert opbrengsten. Deze zijn zodanig, dat het project significant goedkoper uitvalt dan alleen een tunnel langs het Naardermeer of verbreding van de A9.

Veelal wordt hoofdzakelijk over de maatschappelijke en realiseringskosten van projecten gediscussieerd. Skyway bewijst dat infrastructurele projecten kansen bieden op het genereren van zowel financiële als maatschappelijke opbrengsten, dankzij een integrale benadering: niet alleen het verkeerskundig probleem wordt aangepakt, ook het omringende landschap profiteert.