Duurzaamheid

Een integrale visie en meetbare uitkomst

Ruimte op aarde is uiterst waardevol, en eindig. We stellen dan ook steeds meer, intensievere en complexere eisen aan het gebruik ervan.

In haar architectonische ontwerpen streeft ZJA naar de optimale combinatie van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. Voor mensen, dieren, planten en al het andere wat het leven op deze planeet uniek maakt.

ZJA’s duurzaamheidsvisie resulteert in een integraal ontwerp van de ruimtelijke omgeving. Waar het gebouwde volume een logisch onderdeel van is, en met een minimale impact op het gebied van ruimte, materiaal, energie en CO2-uitstoot.

We moeten nu in actie komen

De leefomgeving van mensen overal ter wereld staat onder druk. Dit is grotendeels het gevolg van de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, energie en voeding. De daarmee gepaard gaande milieudruk overschrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan. Door de toename van broeikasgassen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, warmt de aarde op. Als we nu niet ingrijpen, zal dat grote gevolgen hebben voor mens, natuur en milieu.

In het komende decennium moet de wereld dan ook een stap zetten om de crises van het klimaat, biodiversiteit en ongelijkheid aan te pakken. 

 

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs wil de Europese Unie de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Concreet betekent dat dat de EU in 2030 minimaal 55% minder schadelijke gassen moet uitstoten ten opzichte van 1990, om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

In Nederland is de gebouwde omgeving voor 38% verantwoordelijk voor de gehele Nederlandse CO2 uitstoot. Als architecten kunnen – en willen we - dan ook een grote bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-emissies om Nederland en de wereld sneller en grondiger duurzaam te maken.

Met duurzaamheid als drijvende kracht, willen we op lange termijn waarde creëren. Voor onze opdrachtgevers, onszelf, de maatschappij. En bovenal voor de planeet.

Een concrete en meetbare bijdrage

Alhoewel duurzaamheid altijd al deel is geweest van ZJA’s DNA, willen wij dit aspect ook concreet, en meetbaar kunnen onderbouwen. Om helder te krijgen waar wij precies kunnen bijdragen en duidelijke doelen te stellen, maakten we gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Een door de Verenigde Naties ontwikkelde richtlijn, die instellingen en bedrijven helpt om duurzaamheid in hun werkwijze te integreren.

Met onze projecten kunnen wij de grootste impact maken op het behalen van een aantal SDG’s, door duurzaam te ontwerpen. Maar ook binnen onze eigen organisatie willen we verduurzamen.

Alhoewel alle 17 SDG doelen ons werk raken, springen er voor ons zes uit:

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: Klimaatactie
SDG 15: Leven op het land

ZJA als duurzame organisatie

ZJA is partner van de Dutch Green Building Council (DGBC). Deze landelijke maatschappelijke organisatie zet zich samen met een brede achterban uit de bouw- en vastgoedsector in om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.

Om de aan onze activiteiten gerelateerde CO2-uitstoot te kunnen meten en reduceren, zijn wij gecretificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2-uitstoot, in vijf niveaus. Hiermee gaan we aan de slag met de reductie van de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie en alle projecten.

Om dit te bereiken hebben we de volgende reductiedoelstellingen opgesteld:

  • Korte termijn 2030: 35% CO2-emissie reductie van de eigen operatie t.o.v. van referentiejaar 2019;
  • Lange termijn 2040: 70% CO2-emissie reductie van de eigen operatie t.o.v. van referentiejaar 2019;
  • Streven naar jaarlijkse dalingen.

Deze doelstellingen zetten een lijn uit richting CO2-neutraliteit in 2050, die overeenkomt met de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de temperatuurstijging tot 2100 te beperken tot 2 graden Celsius. Om bovenstaande doelen te behalen hebben wij een reductieplan opgesteld, dat wij jaarlijks zullen bijwerken.  

Toekomstbestendige projecten

Energie en materiaalgebruik kunnen niet los van elkaar worden gezien als het gaat om het duurzaam en toekomstbestendig maken van bouwwerken. Als architecten kunnen we met onze ontwerpen de CO2 footprint van gebouwen beïnvloeden.

Zowel wat betreft het dagelijkse energieverbruik, als met de keuze voor sloop, renovatie of nieuwbouw en de toepassing van duurzame materialen. En ook sociaal maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale, vernieuwende blik om Nederland en de rest van de wereld in dit opzicht duurzaam te maken.

Met het oog op de verduurzaming van onze projecten, en het behalen van de SDG’s daarin, hebben wij een ZJA duurzaamheidstoolkit gemaakt. Specifiek voor ons eigen werkveld. Dit is een samenhangend naslagwerk van de verschillende aspecten over duurzaam ontwerpen. Van grof naar fijn.

Tegelijkertijd is de ZJA duurzaamheidstoolkit een handleiding voor onze medewerkers, zodat zij gemakkelijk kunnen begrijpen welke duurzaamheidsprincipes ze al in een vroeg stadium van het ontwerp kunnen volgen om duurzame ontwerpen te maken. En wat het effect van bepaalde ingrepen zal zijn op het gebied van duurzaamheid.

Zo bouwt ZJA concreet aan een duurzame toekomst. Meer weten? Het ZJA SDG team staat voor u klaar: sdg@zja.nl

Gerelateerd

Nieuws

Verbouwing Drieklimatenkas Hortus gaat van start

De omgevingsvergunning voor de  vernieuwing van de Drieklimatenkas  van de Hortus Botanicus Amsterdam is verleend. Daarmee komt de…

Lees meer
Project

Evenementengebouw Silt, Middelkerke

Nieuwe ruimte voor de Vlaamse kust

Zowel wervend als integer is het in meerdere opzichten een aanwinst voor de Belgische kust: evenementengebouw Silt Middelkerke. Met veel…

Lees meer
Project

GeoDuct, circulair viaduct

Bouwen met lokale aarde

De klimaatcrisis stelt nieuwe eisen en levert nieuwe uitdagingen. Het begrip duurzaamheid verandert van inhoud, en omvat nu ook de ambitie…

Lees meer
Nieuws

Vergroening langs de snelweg

Vergroening langs de snelweg

Lees meer