Bedrijvenpark in groene geluidwal langs de A27

In samenwerking met Lingotto vastgoed ontwierp architectenbureau ZJA een bedrijvenpark geïntegreerd in een groene geluidswal langs de A27 bij Blaricum. Dankzij een compacte organisatie van verschillende bedrijfstypen blijft ruimte over voor experimentele bedrijfsvormen op andere plekken in de wijk, zonder het groene karakter van de Blaricummermeent aan te tasten.

Water en groen, functiemenging en optimaal grondgebruik vormen de grondslag voor de nieuwbouwwijk Blaricummermeent langs de A27 bij Blaricum. Voor deze wijk zijn drie verschillende bedrijfstypen gedefinieerd: woon-werkeenheden in de wijk, kantoorvilla's en traditionele bedrijfsbebouwing.

In het gemeentelijke plan wordt een deel van het bedrijfsoppervlak opgenomen in de wijk in de vorm van kleinschalige woon-werkeenheden. Het provinciale Streekplan bepaalt echter dat minimaal de helft van de vereiste 18,5 hectare bedrijventerrein dient te bestaan uit kantoorvilla's en traditionele bedrijfsbebouwing waarvoor twee zones zijn gereserveerd langs de A27. Gedacht wordt aan integratie van het bedrijvenpark met geluidswerende voorzieningen die het mogelijk maken ook het plandeel te ontwikkelen dat binnen de geluidscontour van de A27 valt.

De hoofdopzet van het voorstel van Lingotto en ZJA bestaat uit de volgende drie ingrepen:

1. Groene wal
Een structurerend, groen landschapselement dat als een ruggengraat verschillende planonderdelen verbindt, in de gewenste geluidswering voorziet en als openbaar groen onderdeel vormt van de recreatiemogelijkheden.
2. Courts met traditionele bedrijven
Uitsneden in de aarden wal (courts) waaromheen een uitgekiende mix van bedrijven ligt. De rommeligheid van traditionele bedrijven ligt zo verscholen in het groen. Vijf uitstekende kantoorgebouwen bepalen het aanzicht vanaf de snelweg, maar zijn aan de zijde van de wijk kleinschalig en terughoudend vormgegeven.
3. Stapeling van functies in de groene wal resulteert in extra uitgeefbaar oppervlak op een gewilde plek in de wijk: langs het water. Hier ontstaan goede mogelijkheden voor experimentele combinaties van wonen en werken.

Het beheer van het bedrijventerrein geschiedt door middel van Parkmanagement, waarbij de markt en de overheid afspraken maken over het beheer en onderhoud van publiek en privaat terrein en gezamenlijk diensten leveren aan de gebouweigenaren en -huurders (collectieve beveiliging, afvalinzameling, parkeren, bereikbaarheid etcetera). Parkmanagement is een middel tegen vroegtijdige veroudering van bedrijventerreinen.

Uit milieutechnisch oogpunt is niet alleen de combinatie van wonen en werken duurzaam, maar ook de keuze voor een groene, aarden wal. Deze verbindt verschillende ecologisch zones en is zelf grotendeels opgebouwd uit een natuurproduct: grond. De grondmassa buffert extreme warmte en koude en draagt zo bij aan de mogelijkheden voor toepassing van duurzame energieconcepten in de aangrenzende gebouwen.

 

#415